Obchodní podmínky Kup Najisto


Jednoduše řečeno Kup Najisto je služba poskytovaná společností Home Credit a.s. a umožní vám zaplatit za vybrané a objednané zboží až poté, co si ho prohlédnete a vyzkoušíte. Poplatek za tuto službu je bez ohledu na cenu zboží vždy stejný, a to ve výši stanovené Sazebníkem.

Už při prvním využití služby Kup Najisto získáte přístup do zabezpečeného prostředí, kde máte přehled o veškerých svých objednávkách, při kterých jste jako platební metodu zvolil službu Kup Najisto.

Abychom chránili vás i nás, potřebujeme ke schválení služby a registraci do služby Kup Najisto některé vaše osobní údaje, např. číslo a platnost občanského průkazu a rodné číslo. My za vás platíme zboží e-shopu ihned a potřebujeme tedy vědět, za koho. Zároveň takto chráníte i sami sebe, protože si pod vaším jménem nemůže objednat zboží nikdo jiný.

Nemusíte mít obavy, vaše data jsou u nás v bezpečí. Bereme to velmi vážně. Veškerá komunikace mezi námi, vaším prohlížečem a e-shopem je šifrovaná. Data uchováváme v databázi 3 roky a zpracováváme je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Detailně jsou veškeré náležitosti rozepsány níže.

1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Rozsah Služby


Tyto obchodní podmínky („Podmínky“) tvoří podmínky smluvního vztahu mezi Vámi („Zákazník“ nebo „vy“)) a námi, tedy společností Home Credit a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 269 78 636, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 4401 („HC“ nebo „my“). Na základě těchto Podmínek vám poskytujeme službu „Kup Najisto“ („Služba Kup Najisto“) a zřizujeme vám přístup do zabezpečeného prostředí Služby Kup Najisto. Těmito podmínkami se řídí také veškeré služby, které vám na základě služby Kup Najisto budeme poskytovat.

2 POPIS SLUŽBY KUP NAJISTO

2.1 Základní předpoklady Služby Kup Najisto


Službu vám poskytujeme pouze prostřednictvím webových stránek našich vybraných partnerů („Partner“), kteří provozují internetový obchod a služby s ním spojené („E-shop“).

2.2 Využití Služby Kup Najisto


Zboží se Službou Kup Najisto prostřednictvím E-shopu Partnera si můžete zakoupit pouze, pokud jste zletilá fyzická osoba a nejste omezen(a) na svéprávnosti.

Souhlas s těmito Podmínkami vyslovíte zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího políčka v objednávkovém formuláři v E-shopu, kde jste jako platební metodu zvolil(a) naši Službu Kup Najisto.

2.3 Váš vztah s našimi Partnery


Prostřednictvím E-shopu můžete u Partnera nakupovat věci movité, a to hmotné i nehmotné („Zboží“).

Nákupem Zboží na E-shopu uzavíráte kupní smlouvu s Partnerem („Kupní smlouva“), ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („OZ“).

Právní úprava Kupní smlouvy ani jakékoli další právní dopady smluvního vztahu mezi vámi a Partnerem nejsou součástí těchto Podmínek, my nejsme subjektem takového vztahu a neneseme tedy jakoukoli odpovědnost v souvislosti s Kupní smlouvou.

Kupní cena za Zboží na základě Kupní smlouvy („Kupní cena“) v sobě nezahrnuje poplatek za Službu („Poplatek“) ani další související služby, zejména dopravné, pojištění, atd. („Související služby“). Kupní cena spolu s celkovou cenou za Související služby tvoří celkovou cenu za Zboží („Celková cena“).

2.4 Princip Služby Kup Najisto


Služba Kup Najisto je založena na vaší možnosti zaplatit Celkovou cenu až 16 dní ode dne, kdy vám Partner Zboží odeslal („Lhůta pro zaplacení“), ledaže byste ve Lhůtě pro zaplacení a v souladu s těmito Podmínkami a obchodními podmínkami Partnera zboží vrátil zpět Partnerovi.

2.5 Průběh poskytování Služby


Službu Kup Najisto můžete na E-shopu využít následovně:

 • Při nákupu na E-shopu si zvolíte možnost zaplacení Zboží prostřednictvím Služby Kup Najisto.
 • Nárok Partnera na zaplacení Celkové ceny („Pohledávka“) nám Partner postoupí v okamžiku, kdy vám odeslal Zboží.
 • Povinnost uhradit Celkovou cenu tak máte od okamžiku, kdy vám bylo odesláno Zboží pouze vůči nám a nikoli vůči Partnerovi, a to v souladu s těmito Podmínkami.

Přistoupením k těmto Podmínkám berete na vědomí a vyslovujete souhlas s postoupením Pohledávky od Partnera na nás (Home Credit a.s.) ve smyslu písm. b) tohoto článku.

Do okamžiku uhrazení Celkové ceny za první objednávku nejste oprávněn uskutečnit další objednávku s využitím Služby Kup Najisto.

2.6 Vrácení Zboží


V souladu s ustanovením OZ a Kupní smlouvy máte právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od doručení Zboží, a to bez udání důvodu („Odstoupení“). Nemáte právo na odstoupení od Kupní smlouvy, pokud se jedná o smlouvu:

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu;
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze (zejména potraviny), jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud jste porušil jejich původní obal;
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Partner vám před uzavřením smlouvy sdělil, že v takovém případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy.

V případě Odstoupení jste povinen:

 • Oznámit Odstoupení Partnerovi, se kterým jste Kupní smlouvu uzavřel; a
 • postupovat v souladu s Kupní smlouvou, ustanoveními OZ i obchodními podmínkami příslušného E-shopu Partnera.

V případě Odstoupení v žádném případě neposíláte Zboží nám do Home Credit, a.s., ale zpět do E-shopu Partnera, popř. jiné osobě v souladu s Kupní smlouvou; předmětem vztahu mezi vámi a námi je pouze poskytování Služby Kup Najisto a tedy v případě Odstoupení úhrada Celkové ceny a Poplatku.

V případě řádného Odstoupení, tj. v případě, že v souladu s tímto článkem vrátíte celé Zboží nebo pouze část Zboží, a pokud před Odstoupením uhradíte Celkovou cenu, se zavazujeme vrátit vám uhrazenou Celkovou cenu, popř. cenu odpovídající hodnotě vrácené části Zboží v případě částečného vrácení Zboží poníženou o Poplatek.

Berete na vědomí, že máte Povinnost uhradit nám Poplatek i v případě Odstoupení od Kupní smlouvy.

2.7 Nákupní účet Kup Najisto


Po prvním využití Služby Kup Najisto vám přidělíme soukromý nákupní účet Kup Najisto. Tento účet vám poskytuje přehled o vašich objednávkách a jejich stavu (k úhradě, po splatnosti, uhrazeno, případně další informace).

2.8 Udělení souhlasů


V průběhu objednání Zboží se Službou Kup Najisto nám udělujete souhlas s těmito Podmínkami a další souhlasy uvedené v dokumentu „Souhlasy a prohlášení“ formou zaškrtnutí příslušného zaškrtávacího políčka ve formuláři. Souhlas po vás budeme opakovaně požadovat v případě změny znění těchto Podmínek nebo znění „Souhlasů a prohlášení“.

3 Úrovně nákupního účtu Kup Najisto

Existuje dvanáct úrovní nákupního účtu Kup Najisto, do kterých vás zařadíme po uskutečnění první objednávky se Službou Kup Najisto, zejména v závislosti na údajích, které jste nám o sobě sdělil, počtu a hodnotě skutečně realizovaných a řádně uhrazených objednávek. Úroveň nákupního účtu Kup Najisto můžeme zvyšovat na základě bodů, které postupně získáváte za uskutečněné objednávky se Službou Kup Najisto, podle jejich výše a počtu a také podle dalších údajů, které nám o sobě sdělíte. Do úrovně 8 až 12 můžete být zařazeni pouze, pokud nám sdělíte vaše rodné číslo.

Úroveň nákupního účtu Kup Najisto Maximální objem odkoupených objednávek v 1 okamžik
1. 0
2. 500 Kč
3. 1.000 Kč
4. 2.000 Kč
5. 3.000 Kč
6. 4.000 Kč
7. 5.000 Kč
8. 6.000 Kč
9. 7.000 Kč
10. 8.000 Kč
11. 10.000 Kč
12. 15.000 Kč


S nákupním účtem Kup Najisto můžete uskutečnit i více objednávek v mezích stanovených danou úrovní. Tzn. v jeden okamžik můžete uskutečnit i více než jednu objednávku u odlišných Partnerů, jejichž hodnota v součtu nepřesáhne limit vašeho nákupního účtu Kup Najisto.

V případě, že jste v prodlení s úhradou jakéhokoli dluhu vůči nám, nemůžete Službu Kup Najisto využít. V případě, že tento dluh uhradíte, můžete začít Službu Kup Najisto za podmínek stanovených v těchto Podmínkách opět využívat. V důsledku vaší pozdní úhrady dluhu ze služby Kup Najisto můžeme ale snížit objem odkoupených objednávek v jeden okamžik až na objem, který odpovídá nákupnímu účtu úrovně 2.

3.1 Vstup do zabezpečeného prostředí - Vstupní heslo a jeho ochrana, Verifikační sms


Pro vstup do zabezpečeného zákaznického prostřední si zvolíte své tajné a specifické heslo („Heslo“) nebo využijete možnost zaslání verifikačního kódu na vaše telefonní číslo („Verifikační sms“). Jako váš specifický identifikátor slouží váš email („Zákazníkův email“), který musí být při každé transakci se Službou Kup Najisto stejný. V opačném případě vám nemusíme umožnit vstup do zabezpečeného zákaznického prostředí.

V rámci ochrany Hesla máte povinnost udržovat své Heslo v tajnosti, zejména:

 • nezpřístupnit jakýmkoli způsobem Heslo třetí osobě;
 • neukládat Heslo na trvalé nosiče dat ani je nenechávat přístupné neoprávněným osobám;
 • ihned nám oznámit podezření, že by Heslo mohlo být vyzrazeno neoprávněným osobám, totéž platí při podezření na možnost zneužití Služby třetí osobou;
 • ihned nám oznámit ztrátu, odcizení nebo zneužití Hesla nebo použití Služby prostřednictvím Vašeho zabezpečeného zákaznického prostředí třetí osobou.

V rámci ochrany Hesla vám můžeme kdykoli zablokovat přístup do zabezpečeného zákaznického prostředí. A to především:

 • při pokusu o zneužití přístupových práv do zabezpečeného zákaznického prostředí nebo při podezření na zneužití;
 • při podezření, že jste objednávku neprovedl vy;
 • v případě, kdy prostřednictvím svého zabezpečeného zákaznického prostředí provádíte platební transakce v neobvyklém množství;
 • v případech, kdy máme podezření, že by mohlo dojít ke škodě.

V případě, že porušíte některou z povinností ochrany Hesla uvedené v bodu 3.4, máme právo toto porušení považovat za hrubou nedbalost. V důsledku této nedbalosti odpovídáte v plné výši za veškerou škodu vám způsobenou třetí osobou, a to až do okamžiku nahlášení ztráty, odcizení či zneužití Hesla. O případné blokaci zabezpečeného zákaznického účtu vás budeme neprodleně informovat.

Pokud máte zájem vstoupit do zabezpečeného zákaznického prostředí pomocí Verifikační sms, zadejte do přihlašovacího formuláře Zákazníkův email nebo telefonní číslo, které jste při objednávce Zboží se Službou Kup Najisto zadal do objednávkového formuláře v Eshopu Partnera. Na toto telefonní číslo bude obratem zaslána Verifikační sms. Po zadání kódu zaslaného ve Verifikační sms budete přihlášen do zabezpečeného prostředí Služby Kup Najisto.

4 ÚHRADA POPLATKU A CELKOVÉ CENY

4.1 Celková cena


V případě využití Služby Kup Najisto nám jste povinen uhradit Celkovou cenu.

4.2 Poplatek


Využitím Služby Kup Najisto se zavazujete, že nám uhradíte Poplatek stanovený aktuálním Sazebníkem, který je uveřejněný na internetových stánkách služby Kup Najisto http://www.kupnajisto.cz/sazebnik-poplatku.

Poplatek nám hradíte společně s Celkovou cenou.

4.3 Úhrada plateb, sankce


Částka odpovídající Celkové ceně musí být připsána na náš účet nejpozději ve lhůtě dle článku 2.4. těchto Podmínek s tím, že pokud tento den připadne na sobotu, neděli, státní svátek, bere se za poslední den lhůty nejbližší následující pracovní den.

V případě, že částka odpovídající Celkové ceně nebude připsána na náš účet nejpozději ve lhůtě dle článku 2.4. Podmínek, jsme oprávněni vám naúčtovat sankci za upomínku a vy jste povinen nám tuto upomínku uhradit. Výše upomínky je stanovena v Sazebníku.

5 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Důvěrné informace, osobní údaje


Zvolením Služby Kup Najisto nám udělujete souhlas se shromažďováním a uchováváním vašich osobních údajů a dalších důvěrných informací dále uvedených („Důvěrné informace“), a to za účelem zajištění řádného poskytování Služby Kup Najisto, mj. za účelem hodnocení vaší schopnosti hradit své závazky, fakturace a vzájemné komunikace mezi námi a vámi po dobu tří let.

Součástí Důvěrných informací mohu být i údaje o vašem chování v E-shopu („Údaje E-shop“). Zvolením Služby Kup Najisto nám udělujete souhlas získávat od E-shopu Údaje E-shop a dále Údaje E-shop shromažďovat a uchovávat po dobu tří let.

Součástí Důvěrných informací mohou být i osobní údaje („Osobní údaje“), a to zejména číslo občanského průkazu, datum platnosti občanského průkazu, adresa bydliště a rodné číslo.

Zavazujeme se, že zajistíme získané osobní údaje takovým způsobem a s použitím takových technických a organizačních prostředků, aby byla plně zajištěna ochrana osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se rozhodnete využít Službu Kup Najisto, potvrzujete, že se zpracováním těchto Osobních údajů souhlasíte, a že tímto zpracováním z naší strany či ze strany jiných subjektů, které jsou s námi ve skupině, nedojde k porušení předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Výše uvedené osobní údaje jsou dále uchovány za účelem zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů po dobu nezbytně nutnou a pro plnění našich právních povinností po dobu stanovenou právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Zpracovatelé a příjemci jsou uvedeni na www.homecredit.cz. Zvolením Služby Kup Najisto potvrzujete, že jste byl poučen ve smyslu § 11 zákona o právu k přístupu ke svým osobním údajům, právu na ochranu osobních údajů a dalších právech stanovených v § 21 zákona.

5.2 Nakládání s Důvěrnými informacemi


Bez vašeho předchozího písemného souhlasu neposkytneme třetím stranám (vyjma těch, které jsou uvedeny v těchto Podmínkách a společnostem, které s námi tvoří koncern) jakékoliv Důvěrné informace.

Prohlašujeme, že Důvěrné informace, které jsme od vás získali, budou použity pouze za účelem poskytování Služby Kup Najisto nebo za účelem poskytování služeb na základě jiné smlouvy uzavřené mezi námi a vámi.

Důvěrné informace mohou být sděleny příslušným zaměstnancům nebo konzultantům poskytujícím Služby, přičemž poučíme příslušné zaměstnance nebo konzultanty, kterým Důvěrné informace zpřístupníme, o zákazu jejich zveřejňování dle těchto Podmínek.

Povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně Důvěrných informací se nevztahuje na informace, které:

 1. jsou nebo se stanou veřejně přístupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto článku; nebo
 2. jsou získány od třetí strany, která vůči nám není vázána povinností mlčenlivosti; nebo
 3. jsme nezávisle získali.

5.3 Poskytování Důvěrných informací na základě zákona


Přistoupením k těmto Podmínkám vyslovujete výslovný souhlas s tím, že jsme oprávněni poskytnout Důvěrné informace:

 • svým pojistitelům nebo právním poradcům; nebo
 • třetí straně v rozsahu, který je vyžadován zákonem, soudem nebo státním orgánem, nebo když přímo ze zákona vyplývá povinnost takového poskytnutí informace (za předpokladu, že nedojde k porušení zákonného nebo regulatorního předpisu); nebo
 • v odůvodněných případech, pokud vás s tím písemně seznámíme nejméně dva pracovní dny předem a vy s tím vyslovíte souhlas.

6. ODPOVĚDNOST

V žádném případě neodpovídáme za škody, jiné ztráty, náklady či jiné výdaje vyplývající jakýmkoliv způsobem z nedbalosti, opominutí či úmyslného protiprávního jednání, nedorozumění a vědomé nedbalosti z vaší strany, vašeho vedení, zaměstnanců, zástupců, dodavatelů nebo subjektů s ním spojených a třetích stran.

Vzniknou-li důvodné obavy, že následkem poskytnuté Služby Kup Najisto může vzniknout jakákoli škoda, pak se zavazujete k maximální součinnosti a úkonům, které povedou k zabránění či snížení možné škody. O všech těchto krocích nás jste povinen informovat.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Postoupení, započtení


Nejste oprávněn převádět ani započíst práva nebo závazky vyplývající z Podmínek nebo s nimi jinak nakládat bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Vyhrazujeme si právo postoupit svou pohledávku vůči vám, pokud se opozdíte s platbou o více než 30 dnů.

Jsme oprávněni kdykoli započíst své splatné pohledávky za vaší osobou bez ohledu na jejich měnu a na právní vztah, z něhož vyplývají, proti jakýmkoli vašim pohledávkám vůči nám.

7.2 Úplnost Podmínek


Podmínky představují úplnou dohodu mezi námi a vámi o poskytování Služby Kup Najisto.

7.3 Platnost po skončení Podmínek


Ustanovení článků Podmínek, jejichž obsah zřejmě přesahuje a vztahuje se mj. i na dobu po poskytování Služby Kup Najisto, zejména ve věci neuhrazených plateb, náhrady škody, odpovědnosti, ochrany Důvěrných informací, atd., zůstanou v platnosti i po skončení poskytování Služby Kup Najisto.

7.4 Rozhodné právo


Podmínky se řídí českým právem. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v Podmínkách, se řídí příslušnými ustanoveními českých právních předpisů.

7.5 Vyloučení ustanovení OZ


Ve vztahu k Podmínkám se nepoužijí následující ustanovení OZ:

 • Ustanovení o možnosti přijetí nabídky smlouvy s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3);
 • ustanovení o platnosti potvrzení, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy (§ 1757 odst. 2 a 3); a
 • ustanovení o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem (§ 1799 a 1800).

7.6 Účinnost


Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 14.8.2016.