Souhlas se zpracováním osobních údajůpodle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zaškrtnutím políčka souhlasu souhlasím, aby moje osobní údaje, včetně rodného čísla, čísla občanského průkazu, data platnosti občanského průkazu a adresy bydliště poskytované společnosti Home Credit a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČO 26978636 (dále jen „společnost HC“) v souvislosti s mou žádostí o poskytnutí finanční služby „Kup najisto“ (dále jen „Služba“), údaje získané společností HC z mého chování na webových stránkách partnera společnosti HC, který provozuje internetový obchod a služby s ním spojené s možností platební metody prostřednictvím Služby (dále „E-shop“) a dále údaje získané společností HC v rámci ověření mé důvěryhodnosti u společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen „společnost O2“), byly společností HC zpracovávány tj. shromažďovány, ukládány na nosiče informací, zpřístupňovány, vyhledávány, používány, předávány, uchovávány, tříděny blokovány a likvidovány v souladu se zákonem za účelem jednání ve věci poskytnutí Služby se společností HC, zajištění řádného poskytování Služby a za účelem posouzení mé bonity a důvěryhodnosti v souvislosti s žádostí o poskytnutí Služby. Souhlas uděluji na dobu 3 let, minimálně na dobu 1 roku od zamítnutí žádosti o poskytnutí Služby, a v případě poskytnutí Služby na dobu deseti (10) kalendářních let následujících po dni, ve kterém došlo k zániku smlouvy o poskytnutí Služby nebo ke splacení všech mých závazků, které ze smlouvy o poskytnutí Služby vyplývají; přednost má ta z uvedených situací, která nastane později.

Souhlasím, aby společnost HC získala od E-shopu osobní údaje poskytnuté E-shopu za účelem koupě zboží od E-shopu s volbou platební metody prostřednictvím Služby a údaje o mém chování v e-shopu (dále jen Údaje E-shop) a Údaje E-shop shromažďovala, uchovávala a zpracovávala za účelem a po dobu jak je uvedené v předchozím odstavci.

Souhlasím, aby si společnost HC prostřednictvím mého rodného čísla a telefonního čísla, která jsem uvedl na žádosti o Službu, za účelem posouzení mé důvěryhodnosti ověřila u společnosti O2, zda jsem účastníkem služeb elektronických komunikací poskytovaných společností O2 (dále jen „služby O2“) a případně zda se údaje mnou uvedené na žádosti o Službu (telefonní číslo, jméno a příjmení, číslo občanského průkazu, trvalá adresa, kontaktní adresa, e-mailová adresa) shodují s údaji, které o mě pro účely poskytování služby O2 eviduje společnost O2. Pokud jsem uživatelem předplacené služby O2, souhlasím s tím, aby O2 poskytla za výše uvedeným účelem HC informaci o době, po kterou předplacenou službu O2 využívám a o výši kreditu dobitého za 6 měsíců zpětně ode dne podání žádosti o Službu HC, a zároveň prohlašuji, že jsem oprávněn tento souhlas udělit.

Souhlasím, aby společnost HC pořizovala a uchovávala kopie mých dokladů totožnosti a jiných dokladů, které jsem jí předložil(a), zejména občanského průkazu podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a cestovního dokladu podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále souhlasím, aby je (včetně osobních údajů v nich obsažených) společnost HC použila (i opakovaně) za účelem ochrany jejích oprávněných zájmů a práv. Takové použití slouží zejména k ověření totožnosti a k předcházení trestné činnosti.

Výše uvedený souhlas uděluji na dobu 1 roku od jeho udělení, nebo pokud byla žádost o poskytnutí Služby zamítnuta, na dobu 1 roku od zamítnutí žádosti o poskytnutí Služby a v případě uzavření smlouvy o poskytnutí Služby na dobu deseti (10) kalendářních let následujících po dni, ve kterém došlo k zániku smlouvy o poskytnutí Služby nebo ke splacení všech mých závazků, které ze smlouvy o poskytnutí Služby vyplývají. Přednost má ta z uvedených situaci, která nastane později.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů jsou uvedeni na www.homecredit.cz. Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, mám právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva podle § 21 zákona.

Dále souhlasím, aby mě společnost HC, v souladu se zákonem a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, informovala formou reklamních sdělení o svých službách a o službách třetích osob (zejména pak partnerů služby Kup Najisto) a to s využitím údajů, které jsem uvedl v registračním formuláři, zejména pak s využitím emailové adresy a/nebo poštovní adresy a/nebo mobilního telefonu. Tento souhlas uděluji na dobu 1 roku od jeho udělení. V případě, že jsem členem Kup Najisto Klubu, pak uděluji souhlas Společnosti se zobrazením obchodních sdělení také v zabezpečeném osobním profilu zákazníka Kup Najisto Klubu a tento souhlas uděluji na dobu trvání mého členství v Kup Najisto Klubu a na dobu 6 měsíců ode dne ukončení mého členství v Kup Najisto Klubu. Tento souhlas uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoliv odvolat písemně na adresu sídla společnosti HC, zasláním žádosti o zrušení zasílání obchodních sdělení na emailovou adresu: info@kupnajisto.cz nebo na adresu uvedenou v zaslaném reklamním sdělení.

Informace o zpracování osobních údajů v registrech SOLUS.