Souhlas se zpracováním osobních údajůpodle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zaškrtnutím políčka souhlasu souhlasím, aby moje osobní údaje, včetně rodného čísla, čísla občanského průkazu, data platnosti občanského průkazu a adresy bydliště poskytované společnosti Home Credit a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČO 26978636 (dále jen „společnost HC“) v souvislosti s mou žádostí o poskytnutí finanční služby „Kup najisto“ (dále jen „Služba“), údaje získané společností HC z mého chování na webových stránkách partnera společnosti HC, který provozuje internetový obchod a služby s ním spojené s možností platební metody prostřednictvím Služby (dále „E-shop“), byly společností HC zpracovávány tj. shromažďovány, ukládány na nosiče informací, zpřístupňovány, vyhledávány, používány, předávány, uchovávány, tříděny blokovány a likvidovány v souladu se zákonem za účelem jednání ve věci poskytnutí Služby se společností HC, zajištění řádného poskytování Služby a za účelem posouzení mé bonity a důvěryhodnosti v souvislosti s žádostí o poskytnutí Služby. Souhlas uděluji na dobu 3 let, minimálně na dobu 1 roku od zamítnutí žádosti o poskytnutí Služby, a v případě poskytnutí Služby na dobu deseti (10) kalendářních let následujících po dni, ve kterém došlo k zániku smlouvy o poskytnutí Služby nebo ke splacení všech mých závazků, které ze smlouvy o poskytnutí Služby vyplývají; přednost má ta z uvedených situací, která nastane později.

Souhlasím, aby společnost HC získala od E-shopu osobní údaje poskytnuté E-shopu za účelem koupě zboží od E-shopu s volbou platební metody prostřednictvím Služby a údaje o mém chování v e-shopu (dále jen Údaje E-shop) a Údaje E-shop shromažďovala, uchovávala a zpracovávala za účelem a po dobu jak je uvedené v předchozím odstavci.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů jsou uvedeni na www.homecredit.cz. Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, mám právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva podle § 21 zákona.

Dále souhlasím, aby mě společnost HC, v souladu se zákonem a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, informovala formou reklamních sdělení o svých službách a o službách třetích osob (zejména pak partnerů služby Kup Najisto) a to s využitím údajů, které jsem uvedl v registračním formuláři, zejména pak s využitím emailové adresy a/nebo poštovní adresy a/nebo mobilního telefonu. Tento souhlas uděluji na dobu 1 roku od jeho udělení. V případě, že jsem členem Kup Najisto Klubu, pak uděluji souhlas Společnosti se zobrazením obchodních sdělení také v zabezpečeném osobním profilu zákazníka Kup Najisto Klubu a tento souhlas uděluji na dobu trvání mého členství v Kup Najisto Klubu a na dobu 6 měsíců ode dne ukončení mého členství v Kup Najisto Klubu. Tento souhlas uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoliv odvolat písemně na adresu sídla společnosti HC, zasláním žádosti o zrušení zasílání obchodních sdělení na emailovou adresu: info@kupnajisto.cz nebo na adresu uvedenou v zaslaném reklamním sdělení.
Informace o zpracování osobních údajů v registrech SOLUS

Společnost HC Vás jako svého klienta informuje, že podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů mohou být Vaše osobní údaje vedeny v databázích (dále též jen „registr“) sloužících k vzájemnému informování o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů. K tomuto informování není třeba souhlasu spotřebitele a vztahuje se i na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti spotřebitele. Účastníme se registrů SOLUS, zájmového sdružení právnických osob. Podrobnější informace jsou obsaženy v dokumentu „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS“, jehož obsahem je: (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr, Registr FO a Registr IČ, (ii) definice dalších vašich osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování Pozitivního registru, Registru FO a Registru IČ, (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům při jejich zpracování a (v) poučení o vašich právech (§ 11 a § 12 zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.) a nárocích (§ 21 zákona č. 101/2000 Sb.) v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů v rámci pozitivního registru SOLUS. Aktuální znění Poučení můžete kdykoli získat na www.zonky.cz, a na informační lince sdružení SOLUS 840 140 120 a na www.solus.cz.

V případě, že registr eviduje záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů (například Pozitivní registr SOLUS), můžeme do něj my a další uživatelé nahlížet jen se souhlasem spotřebitele a spotřebitel má právo vůči provozovateli, který registr vede (v případě Pozitivního registru SOLUS sdružení SOLUS), písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí údajů o své osobě v registru, který eviduje záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů. Provozovatel v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z registru všechny záznamy, které se spotřebitele týkají, a učiní opatření směřující k tomu, aby další záznamy týkající se téhož spotřebitele nemohly být zapsány.