Souhlas se zpracováním osobních údajůpodle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon)

Zaškrtnutím políčka souhlasu souhlasím, aby moje osobní údaje, včetně rodného čísla, čísla občanského průkazu, data platnosti občanského průkazu a adresy bydliště poskytované společnosti Home Credit a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČO 26978636 (dále jen společnost HC) v souvislosti s žádostí o poskytnutí finanční služby „Kup najisto“ (dále jen „ Služba“), údaje získané společností z mého chování na webových stránkách partnera společnosti HC, který provozuje internetový obchod a služby s ním spojené s možností platební metody prostřednictvím Služby (dále „E-shop“), byly společností HC zpracovávány tj. shromažďovány, ukládány na nosiče informací, zpřístupňovány, vyhledávány, používány, předávány, uchovávány, tříděny blokovány a likvidovány v souladu se zákonem za účelem jednání ve věci poskytnutí Služby se společností HC, zajištění řádného poskytování Služby a za účelem posouzení mé bonity a důvěryhodnosti v souvislosti s žádostí o poskytnutí Služby. Souhlas uděluji na dobu 3 let.

Souhlasím, aby společnost HC získala od E-shopu osobní údaje poskytnuté E-shopu za účelem koupě zboží od E-shopu s volbou platební metody prostřednictvím Služby a údaje o mém chování v e-shopu (dále jen Údaje E-shop) a Údaje E-shop shromažďovala, uchovávala a zpracovávala za účelem a po dobu jak je uvedené v předchozím odstavci.

Dále souhlasím, aby:

a) Osobní údaje, včetně mého rodného čísla (případně IČO, jsem-li podnikatelem) byly společností HC shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v rozsahu uvedeném v Poučení o registrech sdružení SOLUS (dále jen „Poučení“);

b) společnost HC Osobní údaje předávala sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČO 69346925 (též jen „Sdružení SOLUS“), které je správcem „Pozitivního registru sdružení SOLUS“ (též jen „Pozitivní registr“), Registru FO sdružení SOLUS (též jen „Registr FO“) a Registru IČ sdružení SOLUS (též jen „Registr IČ“) k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci Pozitivního registru, Registru FO a v případě fyzické osoby – podnikatele Registru IČ. Sdružení SOLUS je oprávněno využít při zpracování poskytnutých dat služeb zpracovatele či zpracovatelů;

c) Sdružení SOLUS vytvořilo informační soubor mých osobních údajů od všech členských společností, případně též společně s dalšími mými veřejně dostupnými osobními údaji (např. mé osobní údaje obsažené v insolvenčním rejstříku), a v rámci tohoto informačního souboru mých osobních údajů provádělo statistická vyhodnocení mé bonity a důvěryhodnosti;

d) sdružení SOLUS mé osobní údaje (ve formě informačního souboru včetně údajů o statistických vyhodnoceních mé bonity a důvěryhodnosti) zpřístupnilo formou on-line dotazů všem oprávněným uživatelům (členům sdružení SOLUS) Pozitivního registru, Registru FO a v případě fyzické osoby - podnikatele Registru IČ, tedy i společnosti HC, a to vždy v rozsahu a za podmínek uvedeném pro každý z těchto registrů v Poučení;

e) společnost HC získávala informace o mé bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z Pozitivního registru, Registru FO a v případě fyzické osoby - podnikatele Registru IČ;

f) všichni oprávnění uživatelé Pozitivního registru, Registru FO nebo Registru IČ, kterým byly zpřístupněny mé osobní údaje, tyto používali, a to případně spolu s dalšími mými osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají.Beru na vědomí, že účelem zpracování mých osobních údajů dle písm. a) až f) je:

- splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů a jiných obchodů společností HC;
- zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Pozitivního registru, Registru FO a v případě fyzické osoby - podnikatele Registru IČ o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce;
- posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů Pozitivního registru, Registru FO a v případě fyzické osoby - podnikatele Registru IČ, a to i opakovaně;
- ochrana práv společnosti HC a ostatních členů sdružení SOLUS.

Uvedený souhlas uděluji na dobu 6 kalendářních měsíců následujících po dni jeho udělení. V případě, že bude smlouva o poskytnutí Služby mezi mnou a společností HC uzavřena, je souhlas udělen na dobu jejího trvání a na dobu dalších 3 kalendářních let následujících po splnění veškerých mých závazků z této smlouvy. Potvrzuji, že před udělením tohoto souhlasu jsem se seznámil/a s dokumentem „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS“ a že jsem informován/a, že aktuální znění Poučení je možné kdykoli získat na www.homecredit.cz, na informační lince sdružení SOLUS 840 140 120 a na www.solus.cz.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů jsou uvedeni na www.homecredit.cz. Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, mám právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva podle § 21 zákona.

Dále souhlasím, aby mě společnost HC, v souladu se zákonem a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, informovala formou reklamních sdělení o svých službách a o službách třetích osob (zejména pak partnerů služby Kup Najisto) a to s využitím údajů, které jsem uvedl v registračním formuláři, zejména pak s využitím emailové adresy a/nebo poštovní adresy a/nebo mobilního telefonu. Tento souhlas uděluji na dobu 6 měsíců od jeho udělení. V případě, že jsem členem Kup Najisto Klubu, pak uděluji souhlas Společnosti se zobrazením obchodních sdělení také v zabezpečeném osobním profilu zákazníka Kup Najisto Klubu a tento souhlas uděluji na dobu trvání mého členství v Kup Najisto Klubu a na dobu 6 měsíců ode dne ukončení mého členství v Kup Najisto Klubu. Tento souhlas uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoliv odvolat písemně na adresu sídla společnosti HC, zasláním žádosti o zrušení zasílání obchodních sdělení na emailovou adresu: info@kupnajisto.cz nebo na adresu uvedenou v zaslaném reklamním sdělení.